Foreløpig sluttrapport Mykland – Veien videre (1.mars 2011)

 

Et Bygdeutviklingsprosjekt i kjølvannet av skogbrannen i Mykland sommeren 2008.

 

Før skogbrannen

Bygda Mykland, i Froland kommune, ble i juni 2008 rammet av den største skogbrannen i landet etter krigen. Brannen var traumatisk for mange innbyggere og andre involverte. Mykland er ei grisgrendt skogsbygd med et lite sentrum og omkringliggende, spredte små grender. Her fantes det ingen industri før brannen og lite næringsliv. Landbruk og husdyrhold var nesten opphørt. Bygda hadde over mange tiår slitt med fraflytting og følgelig var elevtallet ved oppvekstsenteret blitt sterkt redusert. Trass i sterk nedgang i elevtallet hadde kommunen opprettholdt skoletilbudet. I tillegg var det etablert barnehage og skolefritidsordning. Nærbutikken hadde på samme måte fått støtte til sin drift og bygdefolket hadde nylig startet et mobilt drivstoffanlegg som andelslag.

Summen av alle tiltak hadde de siste årene før brannen ført til at utviklingen var i ferd med å snu. Flere unge hadde valgt å flytte heim til gardene for å ta over. Faktisk hadde det også ført til noe tilflytting av folk uten tilknytning til bygda og mange nye aktiviteter. Bygda var således, i forkant av den store skogbrannen, i ferd med å endre den negative utviklingen.

 

 

Etter skogbrannen

Skogbruk har høy status i Mykland og utgjør mye av identiteten. Således er det mye skogbrukskompetanse samlet her og mange lever mer for skogen enn av den. Dette er i seg selv en stor kilde til frustrasjon og håpløshet når en stor del av skogen er oppbrent og uten høstingsmulighet i flere tiår.

Raserte omgivelser gir lite optimisme for investeringer. Mange turløyper, hyttefelt, skolens gapahukleir, raste- og badeplasser var enten brent eller hadde utsikt til svart spøkelsesskog. En kan ikke lokke turister og besøkende med ”kull og øde skoger”. Naturgrunnlaget og mulighetene for næringsliv var sterkt svekket.

Det ble vanskelig å tenke seg hvordan en skulle lokke nye bosettere til Mykland og skape trivsel for de som allerede bor her, når mye av det som kan friste er borte (flott natur og vannaktiviteter). Innbyggernes livskvalitet vil være betydelig forringet i lang tid. Skole, barnehage og butikk er svært sårbare ovenfor bare en liten nedgang i folketallet og har flere ganger vært direkte truet. Et par familier kan utgjøre forskjellen mellom å være eller ikke være for disse. Oppvekstsenteret og butikken er limet som binder bygda sammen. Skulle disse bli nedlagt, er det bare et tidsspørsmål før det er kroken på døra for bygdesamfunnet.

Lokalsamfunnet i Mykland stod etter brannen ovenfor store utfordringer og vårt mål ble å gjenreise bygda. Vi startet arbeidet med å tenke muligheter framover straks brannen var slukket. Og på tross av den håpløse situasjonen, var det en innstilling fra mange innbyggere om å komme videre. Det kan virke som om skogbrannen på et vis ble vitaliserende for bygdesamfunnet. Noe å stå samlet om. Dette kan ha sammenheng med at den negative trenden i bygda så vidt hadde snudd den siste tida før brannen og at den derfor var bedre rustet til å møte en slik katastrofe. Dette var derfor det rette tidspunktet til å utnytte dette, til å mobilisere de menneskelige ressursene for å skape arbeidsplasser og gjennomføre gode fellestiltak.

Froland kommune tok initiativ til en hel rekke idemøter, der veien videre ble diskutert. Representanter for alle organisasjoner i Mykland ble invitert til disse møtene og resultatet dannet grunnlaget for innholdet og tiltak i prosjektet som ble kalt Mykland – veien videre.

Prosjektet har hatt stor aktivitet gjennom 2 år, og den foreløbige sluttrapporten kan leses her, vedlagt nederst på siden.

 

 

Bygdeutviklingsprosjektet Mykland – Veien videre

Froland kommune v/ordfører Sigmund Pedersen var tidlig ute etter brannen for å søke finansiering til å drifte bygdeutviklingsprosjektet Mykland – veien videre, samt å få til et fond som kunne bidra med midler der det var vanskelig med annen finansiering og/eller som toppfinansiering.

 

Samarbeidspartnere

 • Aust-Agder Fylkeskommune ga tilsagn om kr. 3 000 000.
 • Fylkesmannen i Aust-Agder bevilget kr. 600 000.
 • Det kgl. Kommunal- og Regionaldepartement ga tilsagn om kr. 4 000 000.
 • Froland kommune ga tilsagn om kr.1 000 000 samt at kommunen stillte sin administrasjon til rådighet for fondsstyret som sekretærhjelp og økonomistyring.

 

Økonomi/budsjett, 2008 – 2010

Myklandsfondet fikk således følgende ramme: kr.8 600 000

Avsetning til drift av delprosjektsledelse i tre år: kr.1 600 000

Avsetninger til finansiering delprosjekt: kr.7 000 000

 

Prosjektorganisering

Fondstyre

Mykland-veien videre er organisert med et Fonds-/prosjektstyre oppnevnt av representanter fra Aust-Agder fylkeskommune, Froland kommune og valgte fra lag og foreninger i Mykland med følgende sammensetning:

 

Leder

 • Ordfører Sigmund Pedersen

 

Medlemmer

 • Fylkesordfører Laila Øygarden
 • Varaordfører Vidar Bjørkli, Froland kommune
 • Åsulv Bygland fra Mykland
 • Jane Kile fra Mykland

 

Varamedlemmer

 • Varaordfører Oddvar Skaiå fra Aust-Agder fylkeskommune
 • Tove Nilsen fra Froland kommune
 • Anett Messell fra Mykland
 • Petter Usterud fra Mykland

 

Sekretariat

Froland kommune har bidradd med sekretariatsbistand.

 

Leder

 • Kommunalsjef Rune Kvikshaug-Taule

 

Sekretær

 • Kulturrådgiver Ole Tom Tjuslia.

 

Fagrådgivere i enkeltsaker

 • Landbruksrådgiver Morten Foss
 • Skogbruksrådgiver Hans Fløystad
 • Rådmann Willy Hægeland

 

Tilsetting av prosjektledere

Det er tilsatt tre prosjektledere som hver seg har ansvar for følgende delprosjekt:

 • Næringsutvikling og turisme. Prosjektleder Jannicke Model Røhmen – 20%-stilling.
 • Bosetting og trivsel. Prosjektleder Eric Hoenjet – 40%-stilling.
 • Bygdeutviklingstiltak. Prosjektleder Mari Mykland Haugås – 20%-stilling

Prosjektplanen ble utarbeidet på grunnlag av idédugnader etter brannen blant befolkningen i Mykland.

Froland kommunestyre opprettet Fonds-/prosjektstyret og vedtok rammebudsjett for perioden samt avsatte driftsmidler knyttet til prosjektlederne og sekretariatet.

 

 

Gjennomføring – Tiltak

Prosjektadministrasjon

Her følger en redegjørelse av prosjektledernes arbeid innenfor de enkelte tiltak. Dette er arbeid som har vært nødvendig for å lime sammen helheten i prosjektet og brøyte vei for det som skulle skje. Prosjektlederne så tidlig at en av de viktigste oppgavene ble å skape mest mulig positiv mediedekning av Mykland. Reklame baner vei for velvillighet i mange instanser samt at det markedsfører bygda som et attraktivt sted å flytte til.

 

Navn og logo

Dette ble utarbeidet med lokalt bidrag.

 

Forskning

Koordineringsmøte. Bistand ved henvendelser fra forskere. Formidling av forskningsresultater til lokalmiljøet gjennom både media og folkemøter.

 

Informasjon

Fem prosjektaviser distribuert til alle husstandene, seks gjennomførte folkemøter og en positiv og hyppig mediedekning i både lokale og regionale aviser.

 

TV-dekning

Halv times program på riksdekkende NRK1 fra Myklandsdagen vist tre ganger i Norge og en gang i Sverige. I tillegg flere mindre innslag om enkeltprosjekter

 

Heimesider

Det ble opprettet egne heimesider for Mykland www.mykland.org . Disse har blitt oppdatert hyppig og besøksloggen viste fort store besøkstall som bare økte.

 

Utadrettet foredrag/spredning

Prosjektlederne har i mange sammenhenger og i minst 10 tilfeller informert om prosjektet og utviklingen i Mykland ovenfor tilreisende, men også utenfor bygda. Her kan nevnes at prosjektet var vertskap sammen med Froland kommune under besøket av Kronprinsparet i september 2010.

 

Næringsutviklingen

Hovedutfordring for Mykland er å skape flere arbeidsplasser. De fleste i yrkesaktiv alder pendler i flere retninger for å komme til arbeid. På dette viset, legger mange den våkne og ressurssterke delen av sitt liv igjen andre steder enn i bygda. Man blir lett knyttet til miljøer andre steder, finner sin identitet der og da blir det ikke så viktig å engasjere seg i eget nærmiljø.

For Mykland sin del, anså en at de to største mulighetene for å skape arbeidsplasser var enten ved å få etablert industri i bygda eller ved å skape aktivitet på gårdene i form av turisme eller økt primærnæring og da fortrinnsvis husdyrhold.

Mykland med tilhørende grender har i mange tiår hatt en nedgang i antall gårder i aktiv drift. Den gjennomsnittlige skogandelen på hvert bruk er stor i forhold til landsbasis. I Mykland er forholdene gode for en stor andel kvalitetsskog av furu. Denne skogen har i tillegg vært godt skjøttet av skogeiere med kompetanse og omsorg for skogen. Nå var imidlertid mye av dette brent opp. Jorda i Mykland er relativt skrinn og kaster lite av seg. I tillegg er enhetene små og det finnes knapt husdyrbruk igjen. Dette fører til at jorda ikke holdes i hevd, landskapet gror igjen og omgivelsene blir mer knugende og utrivelig.

Det var derfor et uttrykt ønske fra idemøtene før prosjektet, om å gjøre noe for å få flere husdyr i bygda. Det gir mange ringvirkninger: Sysselsetting, bosetting, tar vare på jorda, holder kulturlandskapet åpent og skaper trivelige omgivelser.

 

Industrietablering

Det ble gjort en stor innsats av fondsstyret, sekretariatet og prosjektlederne for å tilby en attraktiv tomt til impregneringsbedriften Marna Bruk. 2 millioner kroner ble satt av til denne satsingen fra Myklandsfondet og Froland kommune. Mykland ble dessverre ikke attraktiv nok i dette tilfellet og bedriften valgte en annen lokalitet.

 

Primærnæringer

Hjort

Prosjektleder Jannicke Model Røhmen har hatt medansvar for utvikling av det som etter hvert er blitt et av de store satsingsområdene for Fondsstyret. Mykland Vilt AS ble på slutten av 2009 opprettet av hjortefarmere og viltslakter i bygda. To nye hjortefarmer er allerede etablert, og en tredje er under bygging i utgangen av 2010. I tillegg har en etablert farm nesten doblet besetningen og startet catering og servering.

Hvis og når alle besetningene er kommet i full produksjon, vil selskapet kunne levere rundt 300 hjorteslakt i året!

Mykland Vilt har også utgitt en bok om sykdommer hos kronhjort. Dette har vært nybrottsarbeid og den vil være verdifull ved etablering av nye hjortefarmer både i Mykland og i landet for øvrig.

Satsingen har gitt større press på jorda i bygda, slik at den vil kunne holdes i hevd og holde landskapet åpent.

 

Viltslakteri

En av hensiktene med etableringen av Mykland Vilt AS, var å kunne bygge slakteri på Svenes. Målet er byggestart våren 2011. Mykland Vilt AS er allerede ute i markedet med viltkjøtt. Bondens Marked ble prøvd i 2010, og i 2011 skal selskapet bl.a. representere mat fra Agder i Spikersuppa under Ski VM og på den årlige messa SMAK. I februar lanserer Biffhuset MØR i Arendal og Grimstad, hjortefilet fra Mykland Vilt som et eksklusivt tilbud!

 

Postkort

Fotografene Anders Martinsen og Torbjørn Mykland tok en rekke dramatiske bilder under skogbrannen. Disse fikk prosjektet benytte og sammen med naturbildene fra området av fotograf Paul Mjaaland, ble det produsert postkort for salg.

 

Turistinformasjon

Enkel ordning påbegynt i eksisterende butikk. I den nye butikken skal det komme på plass en digital informasjonskiosk koblet opp mot nett og viktige informasjonskilder. Merkur har støttet dette tiltaket med utviklingsmidler kr 22 000.

 

Turistbrosjyre

Tiltaket ble skrinlagt og ressursene isteden lagt i heimesider. Heimesidene sammen med den nye informasjonskiosken på butikken vil bli et godt alternativ til turistbrosjyre.

 

Informasjonstårn om brannen

Muligheter ble undersøkt, men det var liten interesse fra bygdefolket til å prioritere fondspenger til dette ”på bekostning av butikken”. Det kan nevnes at det er planlagt en ”brannmur” utenfor den nye butikken som et monument over den store brannen. Det ble laget en informasjonstavle med kart over skogbrannen som står i sentrum. På et mye brukt utkikkspunkt over brannområdet, ble ”Kronprinsessehøyden” innviet under Kronprinsparets besøk i 2010.

 

Turistutvikling

Det ble gjort forsøk på kurs i utnytting av utmarksressurser via Faun Naturforvaltning. Det ble avlyst pga for få påmeldte. Det er etablert utleie av et bryggerhus. Det er etablert en serverings- og cateringbedrift.

 

Telemarksveien

Går gjennom søndre deler av Mykland. Prosjektleder Jannicke Model Røhmen deltok i styringsgruppa på vegne av Froland kommune. Attraksjoner i Mykland har kommet med i brosjyren for Telemarksveien som et resultat av dette.

 

Sentrumsutvikling

Det har fra starten av prosjektet, i november 2008, vært fokus på utviklingen av Mykland sentrum, med hovedtyngde på nærbutikk. Eksisterende butikklokale er i dårlig forfatning og ligger lite synlig fra riksvegen. Prosjektet arrangerte en åpen dag med idedugnad og i etterkant av den, et folkemøte med bistand fra husbanken, kommunen og fylkeskommunen. Det ble laget en planskisse over områdene rundt butikken med fokus på sentrumsutvikling og sosiale møteplasser. Her er det forslag om blant annet tursti og aktivitetsløype i tillegg til et flott uteområde ved den nye butikken.

 

Kontorfellesskap

Det var ytret som en mulighet at flere i bygda kunne ha nytte av et kontorfellesskap for å slippe å pendle hver dag. Det ble derfor sondert rundt mulighetene for etablering av kontorfellesskap med prosjektlederne og de som kunne tenke seg heimekontor. Arbeidet ble tidlig avsluttet pga manglende interesse, bredbåndstilknytning og lokalitet.

 

Forprosjekt butikk

Det var viktig for folk i bygda å få en ny, framtidsrettet butikk. En butikk-komite ble satt ned i 2009. Butikk-komiteen, bestående av prosjektleder Mari Mykland Haugås, Øystein Madshaven, Rune Kile, Guro Marie Mykland Marvik og Eilef Øygarden, jobbet aktivt med aspektene rundt et nytt sentrumsbygg.

Komiteen startet med et møte med representanter fra Mykland forbruksforening, eiere av eksisterende butikklokale. De hadde en positiv innstilling til salg av eksisterende butikklokale som en delfinansiering av et nytt bygg og bygget ble overført Froland kommune.

Komiteen har hatt et tett, nært og nyttig samarbeid med Merkur sin merkevarekonsulent i Agder, Roy Michaelsen. Komiteen arbeidet med mange forskjellige alternativer, som de håpet både kunne gi ekstra økonomi i bygget, samt være et bidrag og tilskudd til utviklingen av sentrum. Alle alternativene ble dessverre skrinlagt på grunn av at den økonomiske rammen ble for stor, herunder kan nevnes kontorfellesskap, innendørs skytebane, trimrom og leiligheter.

Resultatet ble at det bygges et bygg med en loftsetasje klargjort for leiligheter, eventuelt annet om ønskelig. Forprosjektet munnet ut i opprettelsen av et AS, se punkt 4.5.

 

 

Bosetting og trivsel

Mykland har gjennom flere tiår hatt en nedgang i folketallet. Den viktigste faktoren for utvikling, er menneskelige ressurser i form av ideer, pågangsmot og ungdommelighet. Det var derfor en av hovedmålsettingene for prosjektet; å få flere barnefamilier til å flytte til bygda, bevare de familier som allerede bodde her og skape forhold som får flere av bygdas ungdom til å etablere familien sin i Mykland.

Prosjektleder Eric Hoenjet har hatt hovedansvaret for dette store delprosjektet.

 

Nye familier som følge av prosjektet

Av de barnefamiliene som flyttet til bygda ved hjelp fra prosjektet, er det fem familier som fortsatt bor på Mykland. Alle disse har to barn hver. Per januar 2011 har barneskolen nå 31 elever mot 19 ved oppstart av prosjektet i 2009!

 

Boliger og bistand ved bosetting

Før man kunne starte arbeidet med å få nye mennesker til bygda, måtte en kartlegge om det fantes steder de kunne bo. Det ble laget lister over leiligheter og hus som stod ledige. Samt at det ble tatt initiativ til å sette i gang overdragelse av enkelte gårdsbruk og hus. Alle ledige hus som var tilgjengelig ble leid ut til nye familier med eller uten hjelp av prosjektet. Alle hus som var til salgs ble solgt. Flere ledige hus har kommet på salg med hjelp av prosjektet.

Prosjektet har videre fått ansvar for salg av kommunal lærerbolig samt det gamle kommunehuset i Mykland. Pengene disse eiendommene innbringer blir en del av kommunens andel av Myklands Fondet.

 

Tomter

I prosjektperioden har det blitt solgt to av tre boligtomter på Dynamittknatten. Tomtene hadde vært på salg i flere år. Prosjektet fikk foretatt grensereguleringer slik at tomtene ble noe større og følgelig mer attraktive. To nye familier skal etablere seg og bygge hus. Prosjektet har også oppfordret til at innflyttere bør finne tomter utenom byggefeltet. Prosjektlederne har vært villige til å bistå i prosessen med grunneier og kommune.

Det ble fra kommunen uttalt at man ville se positivt på slike søknader. Kommunen ervervet, i prosjektperioden, et industriområde med ei sag, med det formål å tilby arealet til tomter, industri eller sentrumsutvikling.

 

Språkopplæring

Noen av de nyinnflyttede kom direkte fra utlandet og det ble behov for språkopplæring. Med hjelp av Froland voksenopplæring har prosjektet startet norskkurs både i Froland og Mykland.

 

Integrering

Det har vært ytt omfattende bistand til de nyinnflyttede familiene i form av hjelp til språkopplæring, personnummerregistrering, jobbsøk, bedriftsetablering med mer. Det ble også opprettet lokale faddere/kontaktpersoner for de som kom til bygda.

 

Vegetasjonsrydding

Det ble foretatt vegetasjonsrydding langs gjennomfartsåren rv 42 og i sentrumsgata. Her ble skjemmende brannskadd skog fjernet og et gjengrodd sentrum åpnet slik at omgivelsene ble mer trivelige. I steg to ble en viktig rasteplass på Hynnekleiv ryddet for vegetasjon, slik at den kan sees fra veien og at forbipasserende kan se Tovdalselva.

 

Gapahukleir

En gapahukleir i Myklandsvannene til offentlig benyttelse gikk med i skogbrannen. Leiren har blitt bygd opp igjen på to dugnader og nå står igjen ni gapahuker klar til padlere.

 

Samarbeid

For å kunne sette tiltak ut i livet og forankre dem blant innbyggerne, har det vært nødvendig med stor møteaktivitet med lag og foreninger, innbyggere og kommunens administrasjon og politikere.

 

Myklandsdagen

Stort arrangement lørdag 9. mai 2009 i innleid telt satt opp på idrettsplassen i Mykland. Arrangement var todelt. På dagen, i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling, medvirket Fondsstyre, sekretariat og prosjektlederne for å avvikle en rekke med utstillinger, foredrag og underholdning for ungene. Om kvelden hadde arrangementskomiteen for Myklandsdagen ansvaret for dansegallaen med over 1000 besøkende!

Myklandsdagen krevde mye ressurser i form av både personell og økonomisk støtte. Vi var helt avhengige av at en rekke bedrifter, små og store, sponset arrangementet med større og mindre beløp. En stor takk til disse! Arrangementet krevde også en kjempeinnsats fra svært mange i bygda og Fondsstyret overførte overskuddet tilbake til de organisasjonene som var ansvarlige. I ettertid er det lagt ned mye arbeid i å videreføre Myklandsdagen, men organisasjonene fant ikke kapasitet til i kunne gjøre det i denne omgang. For at senere arrangement skal bli økonomisk gjennomførbart, har Mykland Bygdelag, sammen med Frolands Værks Venner og kommunen kjøpt inn 10 store partytelt.

 

Dugnadsfest

Arrangement for alle som bidrog på Myklandsdagen.

 

Turløype

Idrettslaget tok initiativ til å få bygget ei turløype fra Kirka til toppen av Vorehei. Løypa ble påbegynt i 2009 og ferdigstilt høsten 2010. Idrettslaget har fått støtte til innkjøp av ny snøskuter og opprettet skift for løypepreparering på strekningen. I tillegg har Fondsstyret innvilget rentestøtte til prosjektet.

 

Turbok

Turforslag samlet i ei bok ble påbegynt i 2009.

 

Bygdeutviklingsprosjekt i Herefoss

Prosjektleder Jannicke Model Røhmen har hatt kontakt med prosjektet i Herefoss angående togstopp på Hynnekleiv, og blant annet deltatt på befaring med fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa.

 

Kulturskoleprosjekt

Det er etablert kulturskoletilbud etter initiativ fra prosjektet og bygdelaget. Froland kulturskole har ansvar for utførelse.

 

Barnehageskyss

Det er åpnet for muligheten til å bruke skoleruta for barnehagebarna. Flere familier benytter tilbudet.

 

Bildekonkurranse

Det er gjennomført fotokonkurranse med tema tyttebær. Det ble holdt prisutdeling og de best premierte ble publisert i Frolendingen.

 

Badeplasser

Prosjektleder Jannicke Model Røhmen sammen med en komite av frivillige, har stått for planlegging og oppgradering av tre eksisterende badeplasser og etablering av en ny. Badeplassene har fått planert ut ny sand.

 

Fritun

Prosjektet har i samarbeid med bygdelaget og kommunen hatt en gjennomgang av behov for oppgradering av ungdomshuset. Det ble bevilget støtte fra Myklandsfondet til innkjøp av nye stoler og bord.

 

Butikk – Etablering av Myklandstunet AS

På bakgrunn av forprosjektet butikk, ledet av prosjektleder Mari Mykland Haugås, ble det konkludert med at det var gjennomførbart å bygge ny butikk. Dermed ble Myklandstunet AS etablert og prosessen kunne settes i gang.

 

Mykland forbruksforening

Mykland forbruksforening var et gammelt lutlag opprettet i 1896. De stod som eier av bygget der nærbutikken ligger i dag. På bakgrunn av ønske om å få til et nytt sentrumsbygg med ny butikk, oppløste Mykland forbruksforening seg selv, under forutsetning av at eventuelt overskudd ved salg skulle gå inn i Myklandstunet AS. Mykland forbruksforening ble slettet fra Brønnøysund registeret i august 2010. Bygget ble da overdratt til Froland kommune som etter avtale skal stå for salget.

 

Etablering av Myklandstunet AS

Butikkomiteen hadde møter med flere arkitekter, fikk tegninger fra andre butikker i distriktet og hadde en dialog med drifter av butikken. Butikkomiteen arbeidet fram et forslag til nytt bygg. En byggekomite ble opprettet av styret i Myklandstunet AS og byggekomiteen gikk ut med anbud. Byggekomiteen består av prosjektleder Mari Mykland Haugås, Trygve Usterud, Inger Lene Håland, i tillegg til varordfører Vidar Bjørkli som leder. Byggekomiteen har i tillegg innleid ekstern prosjektmedarbeider.

Myklandstunet AS ble opprettet i april 2010. Prosjektleder Mari Mykland Haugaas i Mykland – veien videre, fortsatte arbeidet som var påbegynt i forprosjektet og det er sendt mange søknader om støtte til diverse institusjoner. Bygdefolket la inn kr. 295 000 kr i lokal aksjekapital og i tillegg kommer salgssummen fra salget av Mykland forbruksforening.

Myklandstunet AS har fått tilskudd fra flere hold. Asko har innvilget støtte til overbygg over rampen til vareleveringen, for å lette arbeidet for sine sjåfører. Statens Vegvesen gav tilskudd til prosjektet med kr 100 000. Regionalt Næringsfond gav tilskudd på kr 200 000. Fondsavsetning fra Myklandsfondet, inklusiv kommunal aksjekapital, kr 3 445 000. Restmidler forprosjekt butikk kr 12 026 fra Myklandsfondet tilføres også prosjektet. Søknad til KRD gjennom Merkur gav kr 267 000 i investeringsstøtte. Resterende beløp skal lånefinansieres, budsjettert til kr 800 000.

Den totale økonomiske rammen for bygget er kr 5.030.000 eks mva.

 

Status for Myklandstunet AS pr. 1. mars 2011

Bygget er i to etasjer og andre etasje blir klargjort for leiligheter. Statens Vegvesen har gitt tilskudd mot at det opprettes døgnåpent toalett og at uteområdet ved butikken blir en naturlig rasteplass. Drifter av Joker Mykland har underskrevet avtale om leie av nytt bygg. Grunnarbeidene på tomta ble utført rett over sommeren 2010 med byggestart i oktober.

Per 1. mars er bygningsarbeidene i rute. Bygget er tett og det innvendige er i full gang. Tilførsel av strøm til bygget ble noe dyrere enn budsjettert grunnet uforutsett sprengningsarbeid. Noen endringer etter anbudsrundene fører til litt ekstra kostnader, men det føres en streng økonomistyring fordi bygget ikke kan bære store låneutgifter. En detaljert innredningstegning er laget med hjelp fra kjeden, og arbeidet med å skaffe utstyr er i full sving. Noe innredning kan komme fra en butikk som skal stenge vestover og arbeidet med å demontere, hente og montere dette vil bli gjort på dugnad.

Butikken skal stå ferdig til åpning i mai 2011.

Økonomi: se sluttrapport.

 

Utfordringer og suksess

Utfordringer

Innbyggerne i bygda har alle sine egne meninger om tingenes tilstand og hva som er til bygdas beste. Prosjektet har ikke kunnet tilfredsstille alle, fordi man ellers ville blitt handlingslammet hvis man til en hver tid skal ta hensyn til alle ytringer, mange motstridende og dessverre mange i det skjulte. Prosjektet har derfor blitt kritisert for ikke ”å høre på folk”.

Den største utfordringen for et hvert bygdeutviklingsprosjekt er nettopp når diskusjonene florerer i ”undergrunnen”, fjæra blir til fem høns og først når fram til dem som jobber med saken etter flere måneder.

Det har som før nevnt vært en styrke å være flere ansatte i prosjektet. Samtidig har dette ført til at det ble små stillingsbrøker på hver prosjektleder. Dette er en av årsakene til at prosjektlederne har opplevd å komme til kort i de større delprosjektene. Disse krever at en er til stede til en hver tid.

Løsningen har vært å ta fritida til hjelp, fordi en har hatt slik stor egeninteresse av å få ting til, samt at forventningene har vært store og kritikken har sittet løst når arbeidet ikke har gått som forventet.

Prosjektlederne satset fra starten av, for å få hovedprosjektet i gang, vekke folks engasjement og vise at det skjedde noe, på de mange mindre delprosjektene. Delprosjektene kom frem som ønske fra innbyggerne på de tidligere idemøtene som ble arrangert i forkant av prosjektet.

Prosjektlederne ble derfor tidlig involvert i mange tiltak. Butikkprosjektet ble tidlig vedtatt, men forprosjektet kom først i gang da de mange andre tiltakene var i full utvikling. Da var det liten eller ingen tidsressurs igjen. Det var heller ikke bare å forkaste alt som var påbegynt for å kunne jobbe med butikk som er et av de største delprosjektene.

Arbeidet med butikken var fra starten utfordrende fordi det var en stor arbeidsmengde, økonomien var et hodebry og meningene var sterke. Komiteen som ble satt ned, møtte tidlig motbør.

Vi ser i ettertidens klare lys at det burde vært hentet inn ekstern hjelp tidligere til å bistå med ny butikk. På den måten kunne man ha hevet butikkprosjektet ut av den negative spiralen som oppstod tidlig i prosessen.

Skogbrannen var som kjent utgangspunktet for hele prosjektet. Brannen ble brukt av prosjektledelsen bevisst for både å få ekstra mediedekning, samt poengtere behovet for ekstra penger fra eksterne samarbeidspartnere. Det at brannen for noen var en svært traumatisk hendelse, gjorde nok sitt til at det derfor for noen ble vanskelig å håndtere at prosjektet og prosjektlederne brukte brannen så aktivt i sitt arbeid.

Den store mediedekningen som prosjektet fikk, ga Mykland veldig positiv respons utenfor bygda. Mediedekningen gav, derimot, en noe motsatt effekt innad i bygda. Den forsterket muligens noen av motsetningene der, da media ikke alltid hadde den vinkelen man mente var best. Det er jo slik med media at de selv velger vinkling og uttrykk og et prosjekt kan vanskelig påvirke dette.

Man ser også i ettertid at Fondsvedtektene burde vært klarere formulert og kommunisert til innbyggerne slik at det ikke ble mange som tolket vedtekter på sin måte og følgelig hadde vansker med å akseptere vedtak som ble fattet.

 

Suksesser

En suksessfaktor er at det har vært flere prosjektledere som har jobbet sammen. Det har betydd noen å diskutere problemstillinger og frustrasjoner med til en hver tid. En styrke har også vært at en av prosjektlederne var helt ny i bygda og uten kjennskap til gamle uoverensstemmelser som lett kan hemme de som er en del av bygdekulturen. Dette har ført til at døde baller har blitt tatt opp igjen og i enkelte tilfeller har det blitt funnet nye løsninger. En annen styrke har vært at prosjektlederne har svært forskjellig bakgrunn og ser utfordringer fra forskjellige vinkler. Dette har tilført prosjektet og delprosjektene større kunnskap og bredde.

Prosjektet har møtt stor velvilje fra organisasjonene i bygda, rektor ved skolen og ildsjeler. De fleste tiltak i prosjektet har involvert en eller flere av de personene som sitter i disse posisjonene. Uten deres imøtekommenhet og direkte hjelp, var det ikke mye som hadde latt seg gjennomføre.

Noen tiltak har blitt gjennomført med støtte fra Myklandsfondet, men uten medvirkning fra prosjektlederne. Men de kan likevel sees på som inntekt for bygdeutviklingsprosjektet, fordi de ble initiert av den store aktiviteten i prosjektet som skapte en spiral av optimisme og gnist.

De fysiske installasjonene og inngrepene som er gjort, kan med rette kalles suksesser, fordi de er nyetableringer som har kommet både som et tillegg til det som var før og egenverdien i forskjønningstiltakene.

Hjemmesiden er blitt godt innarbeidet i prosjektperioden og mange, både i og utenfor bygda, har brukt den flittig. Mye av årsaken til suksessen med heimesida, er at den har inneholdt mye informasjon samt at den har blitt oppdatert ofte. Av og til flere ganger per dag. Her ligger informasjon om prosjektet, Myklandsfondet, arrangementskalender, nyheter om stort og smått med mer.

Det er gjennomført fem store og tidkrevende delprosjekt:

 • Myklandsdagen. Største delen av tiden fra oppstart og frem til 9. mai kretset i stor grad om dette delprosjektet.
 • Ny butikk – er under oppføring og tas i bruk inneværende år.
 • Bosetting har medført flere nye innbyggere, men har også medvirket til at Mykland er blitt kjent utover kommunens grenser.
 • Industrietablering som ikke dessverre ikke lykkes, men var en tidkrevende prosess for alle involverte.
 • Hjortesatsing med viltslakteri og videreforedling, har ført til at enkelte bruk har fått styrket sitt næringsgrunnlag og lagt grunnen for å sikre arbeidsplasser.

Mange mindre delprosjekt og tilskudd er iverksatt og ferdigstilt. De utfordringer innbyggerne i Mykland står foran etter prosjektavslutningen inneværende år, er om bygda greier å samle seg om å gripe fatt i de tiltak som skal videreføres og på en slik måte at de blir til aktiva i fremtiden, både for å styrke befolkningsveksten og få tilført nye innbyggere som igjen sikrer skole, barnehage og fortsatt butikkdrift.

 

 

Etterord

Fondstyreleder Sigmund Pedersen

Arbeidet i fondsstyre har nå vart i over 2 år og går nå mot slutten.

Det har vært en interessant tid som styreleder for Myklandsfondet, og jeg føler at vi er i ferd med å se gode resultater.

Det vil føre for langt å nevne hver enkelt som har deltatt i Mykland- veien videre, men mange av innbyggerne i Mykland, mange fra administrasjonen og prosjektlederne har gjort en formidabel jobb.

Vi fikk til et stort fond, men det har hele tiden vært viktig for oss å formere pengene videre. Også dette føler jeg at vi har fått til, takket være flinke prosjektledere og vår administrasjon. Etter hvert fikk vi flere å spille ball med, noe som har gitt de forskjellige prosjektene ekstra midler og en bedre økonomi.

Myklendingene mente at det viktigste var å få til nye butikklokaler, og det hadde de nok rett i. Butikken vil stå ferdig i mai, og blir et virkelig blikkfang i inngangsporten til Mykland. Jeg håper dette blir et fint sosialt samlingssted og at butikken blir brukt i enda større grad enn før.

I og med satsingen på hjort, i så stor grad, føler jeg at næringslivet også trygges for framtiden. Når slakteriet og videreforedling kommer på plass, tror jeg dette vil bli bra, ikke minst økonomisk.

Noe som også gleder oss er at tilgangen på elever ved skolen har økt veldig bra.

Mange andre mindre prosjekter og tiltak har vi også vært med på. Alt dette er med på å gi tilbud å gjøre det triveligere å vokse opp, og å bo i Mykland.

Så vil jeg takke for samarbeidet til nå, og ønske lykke til videre, slik at Mykland fortsatt skal være en levende bygd.

 

 

Sekretariatsleder Rune Kvikshaug-Taule

Mykland – veien videre er inne i sluttfasen hva gjelder prosjekt-/fondsstyre. Det har vært en periode hvor mye har skjedd og hvor en er blitt rikere på erfaringer!

Jeg vil takke for et godt og engasjerende samarbeid med Fondsstyret, mine medarbeidere i sekretariatet, prosjektlederne og ikke minst de mange aktører utenfor Frolands grense som Regional departementet, Fylkesmannen i Aust-Agder, Aust-Agder Fylkeskommune, næringsfond og Innovasjon Norge. Det har ikke bare vært pengestøtte som disse har bidradd med, men også verdifulle bidrag i form av direkte medvirkning til veiledning og rådgiving.

Selv om prosjektet Mykland-veien videre går mot slutten, vil Froland kommune fremdeles måtte arbeide videre med kontrolloppgaver knyttet til de vedtak Fondsstyret har fattet og som kanskje ikke blir effektuert før Fondsstyret har avslutta sitt arbeid. Enkelte vedtak kan også enkelte tiltakshavere utsette med iverksettelse frem til 2012.

Den andre siden av vedtakene Fondsstyret har fattet, er at midlene Fondsstyret har bevilget, må det kontrolleres at midlene er forbrukt til hva det er søkt om. Dersom tiltak skulle avvikles før 10 år – kan det bli tale om tilbakebetaling og dette må tillegges Froland kommunes administrasjon.

Det foreligger ikke noe reglement for hvordan dette skal takles og hvordan bidragsyterne skal få refundert eventuelle restmidler. Det vil i løpet av 2011 bli fremmet egen sak på ”Tiden etter Mykland-veien videre”.

Jeg håper at innsats og pengebruk som er lagt ned i de mange delprosjekt på Mykland, vil føre til ytterligere vekst i bygda. Hovedmålet for hele satsinga er at Myklandsbygda skal bli i stand til å beholde viktige institusjoner som skole, barnehage og butikk som ofte er limet som holder ei bygd sammen! Denne utfordringen er ikke lengre Fonds-/prosjektstyrets, prosjektlederes eller sekretariatets ansvar – det er nå opp til den enkelte myklending!